Maaci Diifu Xongolo - Qafar Radio

99 Migooqa

Sagala taban kee sagal Yallih migooqa Koran kee Hadis addal yenih. To migooqa Yalli qallat ne barisa. Kaadu Yalli migooqat kaa naaxigem duudna.