Maaci Diifu Xongolo - Qafar Radio

Yallih Qangara

Ah barnamaji Yallih kitab neh xayyoosa. Ah Yallih kitab neh fakka nabuwwa aydaad kee Yallih qangara nee barisa. Yalli cakki yan gita kee kay darsaytu yab nee yaybulle.