Maaci Diifu Xongolo - Qafar Radio

Qaffiyat Dadalisiyya Yab

Qafiyat caagidiy ni ayyunta le gibdaabinay qamal-maqaane kee qamal-umaane le caagidih ne yascasse yab siinih bicsneh nan. Ama barnamijit tassataanam niyat linnoh immay kaadu isin qafar mari isi mano dadaalisam cubbassaanam sin catnam fanxa.

Tah caggid qaffiyet kee mano dadalisiyyi yab yeni. Ni qaffiyet kaxxa tuxiqi le. Tohim sabbatah a walal siinih nacey.